Margherita

Tomato Sauce, Mozzarella, and Basil.

Price: $14.99

Ingredients

  • Basil
  • /
  • Onion
  • /
  • Tomato Sauce
  • /