Bresaola

Bresaola

Arugula, Bresaola, Cherry Tomato, Mozzarella, Tomato Sauce

Price: $19.49

Ingredients

  • Arugula
  • /
  • Bresaola
  • /
  • Cherry Tomato
  • /
  • Mozzarella
  • /
  • Tomato Sauce
  • /